הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותים אודיולוגיים (בדיקות שמיעה) למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית