11.01.2022 הודעה על החלטה בגין הארכת התקשרותעם משרד עוה"ד ש. פרידמן, לשם קבלת שירותי ייעוץ משפטי חיצוני