מכרז 13/2020 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שרוול קווי מים וביוב וניפוץ קווי ביוב