מכרז פומבי לקבלת מתן שירותי ייעוץ לרשות לנהיגה ספורטיבית