חלפים/שרות לתחנות כח/תחנות משנה, כמפורט בטבלה המצורפת