מכרז פומבי מס' 9/2022 לאספקת מבנים יבילים לעיריית מודיעין עילית