מכרז פומבי לביצוע עבודות קבלניות להנחת צנרת ללא חפירה בראשון לציון