מכרז לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פתרון ROBOTIC PROCESS AUTOMATION