מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בתקינה חשבונאית בקשר עם הפעילות של קרן העושר