מכרז פומבי להזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במגרשים מס' 81 ו- 82 בפארק עוגנים בצפון העיר אשדוד