מכרז לאספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לפסולת אריזות קרטון ופינוי תכולתם למיחזור