מכרז פומבי המרכז למדעי המח עבודות בינוי שתי מעבדות קמפוס אדמונד י. ספרא(ברמדור מס' 10521)