מכרז פומבי מס' 53/2020 לאספקה והתקנה של שילוט נגיש