מכרז לאספקה ותחזוקה של עגלות מחשוב רפואיות/סיעודיות