מכרז פומבי 29/2020 - הפעלת מועדונים מועשרים מופ"ת לקשישים