מכרז פומבי מס' 08/21 להשכרת חלק/ים ממבנה ציבור "שביל הגנים"