עובד/ת סעובד/ת סוציאלי/ת לצוות משפחה מיקוד משפחות של חיילים וציאלי/ת לצוות משפחה מיקוד משפחות של חיילים