הקמת מאגר ספקים לסוכני נסיעות לצורך מתן שירותי הטסה וקרקע לפולין