מכרז 55/2021 מתן שירותים במחקרי שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר – יחידת שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)