מכרז מסגרת פומבי מספר 659/2022 למתן שרותי ניהול על עבודות פיתוח, תכנון וסיוע בשיווק באתרי משרד הבינוי והשיכון