מכרז פומבי מס' 05/2021 ביצוע עבודות להקמת מבנה מכרז סחר תיירותי ברהט