מכרז מס' 025/2021 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע שירותי ביקורת פנים במיקור חוץמכרז מס' 025/2021 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ