מכרז לביצוע שינויים ותוספות במערכות מיזוג אוויר בקרית האוניברסיטה הפתוחה