ניהול, תכנון , תאום ופיקוח לפרויקט הרציפות התפקודית