מכרז פומבי מס' 4/2021 לניהול ולהפעלת בית ספר על יסודי שש שנתי (כיתות ז-י"ב) קרית חינוך ע"ש רון ארד, ברחוב הר הצופים 70 ברחובותהנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על ידי המציע במשרדי העירייה