מכרז לאספקת שירותים לשינוע כלי עבודה, פסולת וחומרים מסוכנים והפעלת כלי עבודה