מכרז פומבי מס" 02/2022 לקבלת זיכיון להפעלת כלי שייט באגם בפארק ענבה