לביצוע עבודות מערכת שוב ועבודות חשמל בתחנות שאיבה של המועצה