מכרז פומבי מס' 05/21 הזמנה להציע הצעות מכרז מסגרת לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח תשתיות וכבישים הסתייםמסתיים היום בשעה 11:00