מכרז פומבי מס' 26/20 - אספקת שירותי ממונה בטיחות ויועץ בטיחות בשהם