מכרז פומבי מס' 46/21 למתן שירותי ייעוץ בתחום אדריכל מבני ציבור- אדריכל מלווה בעיר בת ים