מכרז פומבי מספר 17.2021 עבודות אחזקת כבישים ומדרכות במרחב הציבורי