נספח שאלות הבהרה מס 1 – מכרז מספר 2021/5 – מתן שירותי סייר שדות בשטנספח שאלות הבהרה מס 1 – מכרז מספר 2021/5 – מתן שירותי סייר שדות בשטחי המועצהחי המועצה