מכרז פומבי מס' מפ/12317/19 למתן שירותי מכירת כלי צמ"ה