מכרז פומבי דו שלבי להפעלת המרכז הלאומי לחיזוי שטפונות עבור רשות המים