מכרז פומבי מספר 55.2021 מרכז שירותי מינהל וקהילה מאמוניה ה.ת. 4006