מכרז מס' 222104 – מתחם לוד שלב ב'- DP1 עבודות קידום זמינות