04,01,2022 הודעה על החלטה להתקשר בהליך פטור ממכרז לרכישת פוליסת ביטוח ימי – מטענים