מסמך הבהרה 1 מכרז פומבי מכרז שירותי תמיכה של מערכות מיחשוב במועצה