הודעה בדבר מכרז פומבי מספר 19/2021 מועצה מקומית עין קניה, מחלקות חינוך, הסכם למתן שירותי הפעלה של תכנית ניצנים לגילאי 3 – 6 בגני ילדים