פניה מוקדמת לקבל מידע אמצעים משלימים ליישומון המגן 2 ומערך תפעולי