מכרז פומבי מס’ 19/2020 – הצעות למתן שירותי הסעות למחלקות החינוך, התרבות והספורט, והרווחה