מכרז פומבי מס' 27/2021 לעריכת ביטוחי מועצה מקומית מצפה רמון