מכרז מס' 1/2022 להקמה של מערכת קר"מ ממוחשבת, לצורך קריאה וניהול מרחוק של מדי מים