מכרז לשירותי ייעוץ ופיקוח בנושא איסוף ופינוי פסולת מבסיסי צהל ומתקני מעהבט