מכרז פנימי/פומבי מס' 33/21 לתפקיד מנהל מחלקת תשתיות