מכרז מס' ק-19-2021 עבודות שיפוץ ובינוי אגף חדש של בניין פגייה