מכרז פומבי מספר 5/2019 לאספקת שירותי יעוץ רפואי לרשות לזכויות ניצולי השואה