מכרז פומבי מס' 93-89/22 להפעלת חנות נעליים במרכז הרווחה שבשטח