מכרז פומבי מס' 70/2021 למתן שרותי ייעוץ בהליכי כתיבת מכרזים והתקשרויות